Implementatie van leefstijl als medicijn in de lokale gemeenschap

Bewoners van volkswijken in Helmond zijn 19 jaar eerder chronisch ziek.

Er ontstaat een Helmond van twee snelheden. Volkswijken waar armoede, ongezond leven en slechte huisvesting een hoge tol eisen in de vorm van een lagere levensverwachting, meer ziekte en minder veiligheid. Laag opgeleide mensen met weinig inkomen leven gemiddeld zeven jaar korter dan mensen met hogere opleidingen en betere welstand. Maar het gat tussen te verwachten gezonde levensjaren is nog veel groter: negentien jaar.

Dit schreef het Eindhovens Dagblad op 23 oktober 2017.

Mensen in achterstandswijken leven korter Prof. Pancras Hogendoorn

Bovenstaand probleem is niet alleen een probleem van Helmond maar van al de grote steden.

Professor Pancras Hogendoorn Decaan van het Leids Universitair Medisch Centrum. Tijdens zijn toespraak bij de ondertekening van de programmaovereenkomst van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde. Mede opgericht door Professor Hanno Pijl lid van de raad van advies van onze stichting.

Starten met Gezond Helmond

Omdat ik denk dat het belangrijk is dat we met zijn allen proberen een persoonlijke bijdrage te leveren aan de gezondheid van de mensen in je persoonlijke omgeving ben ik gestart met de actie Gezond Helmond. 

In onze Facebookgroep voor mensen met diabetes type 2 en overgewicht hebben wederom kunnen zien dat diabetes type 2 goed omkeerbaar is met het inzetten van je leefstijl als medicijn. Mensen hebben betere glucose waardes met minder medicatie en ook zien we dat mensen ongeveer gemiddeld 2 kilo per maand aan gewicht verliezen.

 

Als een online begeleiding al zo effectief is dan is het ook mogelijk om tenminste vergelijkbare resultaten te behalen als we lokaal een interventie uit zouden voeren zoals de gecombineerde leefstijl interventie maar dan curatief richting mensen met diabetes.

Opzetten lokale samenwerking

Daarbij kunnen we dan een soort van combinatie interventie ontwikkelen deels online en deels persoonlijk. Hierbij is dan een samenwerking nodig in de gemeente. Inmiddels is overleg hierover met diverse partijen om tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen.

  1. De Stichting Je Leefstijl Als Medicijn
  2. De gemeente Helmond
  3. Zorgverzekeraar CZ
  4. Het Elkerliek ziekenhuis 
  5. De huisartsen
  6. Lokale organisaties

1.Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

We zullen ons in dit project inzetten als verbinder, adviseur, kennisleverancier mede door het actief betrekken van onze ervaringsdeskundigen maar ook de leden van onze adviesraad. We denken dan aan met name sportarts Hans van Kuijk, Professor Hanno Pijl, Professor Jaap Seidell. Maar vooral ook met de hulp van mijn medebestuurslid huisarts en diabetes kaderarts Jacqui van Kemenade.

Hans van Kuijk

Hans van Kuijk

Sportarts, Topsupport Initiatiefnemer GezondDorp Leende

Lees meer

Hanno Pijl

Hanno Pijl

Endocrinoloog, Hoogleraar diabetologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum

Lees meer

Jaap Seidell

Jaap Seidell

Hoogleraar voeding en gezondheid VU Amsterdam

Lees meer

Jacqui van Kemenade

Jacqui van Kemenade

Secretaris en medisch adviseur, kaderhuisarts diabetes

Lees meer

2. Gemeente Helmond

Er is overleg geweest met leden van de Helmondse gemeenteraad en we gaan in gesprek met wethouder voor jeugd, onderwijs en gezondheid mevrouw Cathalijne Dortmans. 

3. Zorgverzekeraar CZ

CZ heeft met de pilot Coaching op Leefstijl (CooL) een belangrijke bijdrage geleverd aan de financiering van leefstijlcoaching bij overgewicht en obesitas. Vanaf 1-1-2019 wordt de ondersteuning van mensen met een medische indicatie vergoed vanuit de zorgverzekering.
De focus van de leefstijlcoaches ligt vooral bij het adviseren en motiveren, zodat de deelnemers aan het coachingstraject handvatten krijgen om daar zelf mee verder te gaan. Daarnaast vind CZ het belangrijk dat ook vanuit de gemeente een bijdrage wordt geleverd in de vorm van ondersteuning bij het aanzetten tot bewegen. Bijvoorbeeld door het inzetten van buurtsportcoaches.
Vanwege deze visie en het feit dat CZ sterk vertegenwoordigd is in onze gemeente is er contact gezocht met deze zorgverzekeraar.
Het is de vertegenwoordiger van CZ duidelijk dat Stichting Je Leefstijl Als Medicijn laat zien dat het heel goed mogelijk is om buiten de gebaande medische paden diabetes om te keren en is erg benieuwd naar het project dat we met de gemeente Helmond gaan uitwerken.

 

4. Het Elkerliek Ziekenhuis

Er zijn al wat verkennende gesprekken geweest met mensen in het Elkerliek Ziekenhuis.
 
Wat mij opviel waren de  uitspraken van bestuursvoorzitter Professor Eveline de Bont in het bovengenoemde artikel in het Eindhovens Dagblad van 23 december 2017.

Professor De Bont hoopt op een ‘vliegwieleffect’.

We moeten inspelen op de sociale banden die er wel zijn. Er is sociaal leiderschap nodig. Een paar mensen in de wijk kunnen het gedrag van velen omdraaien. De actie van de sportarts en huisarts in Leende die ertoe heeft geleid dat de inwoners van Leende met te veel gewicht zijn gaan afvallen, is een mooi voorbeeld hiervan.”

We werken als Stichting Je Leefstijl Als Medicijn vaak samen met de Stichting GezondDorp en de initiatiefnemer van GezondDorp sportarts Hans van Kuijk is lid van de adviesraad van onze stichting.

6. Lokale organisaties.

Overleg is gaande met de stichting waarin de buurtcoaches actief zijn. Daarnaast kijken we ook naar samenwerkingen met de lokale middenstand en met lokale zorgverleners zoals fysiotherapeuten en aanbieders van fitness.

 

Mensen die zeer succesvol diabetes type 2 hebben omgekeerd met hun Leefstijl Als Medicijn

 

Wim Tilburgs oprichter van Stichting Je Leefstijl als Medicijn keerde al in 2015 diabetes type 2 en morbide obesitas om. Sinds die tijd zet hij zich in ook andere mensen met diabetes te ondersteunen. Met de stichting heeft hij als ambitie om binnen 3 jaar het aantal mensen met diabetes type 2  met 100.000 te verminderen. Hier is hij tijdens een uitzending van Radio EenVandaag samen met professor Hanno Pijl van het LUMC en Dr Ir Ben van Ommen van TNO. Samen waren zij degenen die zich in hebben gezet voor de invoering van leefstijlgeneeskunde in Nederland.

 

 

Henk Sipers had diabetes type 2 en injecteerde insuline met een insulinepompje. Hij werd lid van de Facebookgroep Diabetes Doorbreken met Je Leefstijl Als Medicijn en kon dankzij voorlichting door de stichting en hulp vanuit de groep binnen enkele weken stoppen met het injecteren van insuline. Voornamelijk dankzij het ketogeen dieet dat veel van de inmiddels bijna 1.000 leden van deze groep toepassen.

 

Keer diabetes om met Je Leefstijl Als Medicijn: Persoonlijke ervaringen en achtergronden

Je Leefstijl Als Medicijn community op Facebook

Word ook lid van een van onze besloten coachingsgroepen onder medische supervisie op Facebook

Besloten Facebookgroep voor mensen met diabetes type 2 die elkaar motiveren hun diabetes te doorbreken hun met leefstijl als medicijn

Besloten Facebookgroep voor iedereen die wil starten met het ketogeen dieet in combinatie met Intermittent Fasting 

Openbare Facebookgroep voor iedereen die mee wil praten over of meer wil weten op over het onderwerp leefstijl als medicijn in het algemeen.

Sponsoring en Ondersteuning

Het sponsor bedrag tot nu toe: 2.032,20 Euro

steun het werk van de Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Help ons om in 2019 het aantal mensen met diabetes type 2 terug te dringen.

Uw bijdrage is welkom op bankrekening nummer NL46RABO 0331 9175 13 of via onderstaande knop via geef.nl

 

Facebook pagina Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

De Facebook pagina Leefstijl als Medicijn / Lifestyle as Medicine brengt nieuws en wetenswaardigheden op het gebied van een gezonde leefstijl. Like deze pagina dan ben je altijd op de hoogte van wat er actueel is over het onderwerp leefstijl als medicijn.

Contact opnemen

Deze website is een initiatief van de stichting Je Leefstijl als Medicijn. Heb je vragen of opmerkingen dan kun je ons bereiken via e-mail contact@jeleefstijlalsmedicijn.nl of via onderstaand formulier. Bellen of WhatsApp kan ook op nummer 06 42 44 22 25. Dit is het nummer van Wim Tilburgs, voorzitter van de stichting Je Leefstijl als Medicijn.

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

KvK nummer 72173653 RSIN 859015567

Bankrekening NL 46 RABO 0331 9175 13

Wetenschappelijke aanbevelingen

Beste Wim,

Deze brief is bedoeld als hartgrondige ondersteuning van het Diabetes Reset’ initiatief van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn.

We weten steeds beter dat onze manier van leven ten grondslag ligt aan veel van de chronische ziekten waarmee wij vandaag de dag te maken hebben. De geneeskunde probeert de schade te herstellen met behulp van medicijnen en operaties. Daarmee blijven de wortels van de problemen echter buiten schot. Type 2 diabetes mellitus is het prototype van ziekten die direct met onze leefstijl samenhangen.

Het wordt steeds duidelijker dat deze ziekte veruit hét beste aangepakt kan worden door grondige aanpassing van leefstijl. Verandering van leefstijl is een grote uitdaging in een maatschappij die ons voortdurend verleidt tot verkeerde keuzes.

Toch zijn er mensen die bewijzen dat het kan. Wim is daar het schoolvoorbeeld van. Hij besloot enkele jaren terug zijn type 2 diabetes aan te pakken door zijn leefstijl grondig aan te passen. De enorme verbetering die zijn mentale en fysieke gezondheid sindsdien heeft ondergaan is een stralend voorbeeld voor velen die hetzelfde voor ogen hebben.

Diabetes Reset is een prachtig initiatief van een rolmodel om lotgenoten te inspireren ook hun manier van leven aan te passen voor optimale gezondheid.

We werken nu al geruime tijd samen aan de medische en maatschappelijke veranderingen die daarvoor nodig zijn. Ik denk dat het Diabetes Reset initiatief bij uitstek past in die veranderingen.

Met hartelijke groet,

Prof. dr. Hanno Pijl

Professor Hanno Pijl

Endocrinoloog, Hoogleraar diabetologie , Leids Universitair Medisch Centrum / Adviesraad stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Geachte Heer Tilburgs,

Ik schrijf u deze brief om uw projectaanvraag “Diabetes Reset” te ondersteunen. Al geruime tijd heb ik contact met u en werken wij samen aan de implementatie van een leefstijl als medicijn therapie in de Nederlandse gezondheidszorg. Uw website “Je Leefstijl als Medicijn” is een belangrijk communicatie kanaal en bron van informatie en inspiratie voor iedereen in Nederland door zijn/haar eigen leefstijl aan te passen.

Leefstijl gerelateerde aandoeningen vormen een grote uitdaging voor Nederlanders en de Nederlandse gezondheidszorg. Het bewijs neemt toe dat deze ziekten bij mensen een halt toe geroepen kunnen worden en zelfs omgekeerd kunnen worden door leefstijl. Het gaat hier niet alleen om wetenschappelijk bewijs, maar ook om het bewijs dat mensen zelf leveren, buiten studies om.

“Je Leefstijl als Medicijn” maakt niet alleen het wetenschappelijk bewijs beschikbaar en begrijpbaar voor mensen. Het maakt het ook mogelijk dat mensen onderling ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen inspireren. Dit maakt van “Je Leefstijl als Medicijn” en Wim Tilburgs een essentiële schakel in onze gezamenlijke inspanningen om Nederland vrij te maken van leefstijl gerelateerde ziekten.

Hartelijke groet,

Ben van Ommen

Ben van Ommen

Principal Scientist Systeem Biologie & Leefstijl als Medicijn, TNO

Wat Stichting Je Leefstijl Als Medicijn doet  is baanbrekend, niet enkel omwille van de inhoud maar ook de vorm (een bottom-up benadering waarin patiënten zelf het initiatief nemen en andere patiënten ondersteunen, in samenwerking met artsen en onderzoekers). Dit is een ware paradigma shift (om de terminologie van Thomas Kuhn te gebruiken).

Het werk en inzichten van de Stichting Je Leefstijl als Medicijn zijn van direct belang voor mensen met diabetes maar het is ook relevant op een algemener niveau voor onze visie op gezondheid en geneeskunde. Als medisch antropoloog besef ik maar al te goed dat onze manier waarom we omgaan met ziekte en geneeskunde, inclusief onze wetenschappelijke benadering (biomedicine) en de manier waarop geneeskunde georganiseerd wordt, niet los staan van de culturele context en van de normen en waarden van onze samenleving. Vele artsen en onderzoekers denken nog dat onze vorm van geneeskunde ‘universeel’ en ‘cultuurvrij’ is. Jullie kijk maakt duidelijk dat dit niet zo is. Gelukkig zijn we nu op een moment aangekomen waarbij we  tot een synthese kunnen komen, gebaseerd op kennis en inzichten vanuit verschillende perspectieven: hedendaagse biomedische wetenschap, traditionele kennis, niet-westerse inzichten…

Een belangrijk punt is dat die inzichten niet enkel meer top-down gebeuren (vanuit professoren naar artsen en dan naar patiënten) maar ook, zoals bij jullie, bottom-up: patiënten die zelf op zoek gaan naar de info en die, dankzij internet e.d., die kennis vinden). Ook dit is niet minder dan een stille revolutie. Ik merk hoe mijn collega’s aan de universiteit onder een enorme druk staan (onder andere om te publiceren, geld te zoeken voor onderzoek, organisatie van onderwijs en dergelijke) en daardoor nauwelijks nog tijd hebben om zich te verdiepen in nieuwe zaken en om na te denken over grotere samenhang van de beschikbare kennis. Ook hier zijn jullie weer een voorbeeld van een nieuw model waarbij de oude breuklijn tussen academische kennis en leken verdwijnt.

Naast het belang voor diabetespatiënten lijkt deze levensstijl benadering ook veelbelovend voor heel wat andere aandoeningen die te maken hebben met onze huidige levensstijl. Nederland is inderdaad al een stap verder dan België maar we hopen jullie vlug bij te benen. Ik hoop dat we dit kunnen doen door een intense samenwerking met de stichting Je Leefstijl als Medicijn en de academici waarmee jullie samenwerken. Een volgende stap is wellicht dat we eens een  dag samenzitten met andere experten en geïnteresseerden die bereid zijn deze veelbelovende aanpak van ‘levensstijl als medicijn’ verder uit te werken.

Professor Reginald Deschepper

Medisch antropoloog , Vrij Universiteit Brussel / Adviesraad stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Share This