Toevoeging Wim Tilburgs Voorzitter van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn. 

Ook wij worden genoemd in het opiniestuk en zijn als Stichting en ook met ons bestuur ondertekenaars van dit opiniestuk. In de nieuwe visie op leefstijlgeneeskunde moet de patiënt weer centraal staan. Echter we vinden ons initiatief niet terug in de kamervragen. Ik heb inmiddels een e-mail gestuurd aan Corinne Ellemeet en haar persoonlijk medewerker Riny Sonnemans. Laten we hopen dat er dit keer ook met de patiënt en zijn organisatie wordt gesproken en niet alleen over de patiënt.

Schriftelijke vragen aan de minister van Financiën en de minister van VWS en Medische zorg

Schriftelijke vragen van de leden Ellemeet en Snels (GroenLinks) aan de ministers van VWS en Medische Zorg en de minister van Financiën over het bericht dat het kabinet €2 miljard per jaar kan besparen op diabeteszorg (voor type 2) door betere, meer duurzame en goedkopere diabeteszorg.

1. Heeft u kennisgenomen van het artikel “Hoe het komt dat we steeds meer pillen slikken ook als het niet nodig is” (NRC 05/04/2019) en het artikel “‘Diabeteszorg kan beter én jaarlijks miljarden goedkoper” (NRC 16/05/2019)? Wat is uw inhoudelijke reactie op deze oproep van een brede groep hoogleraren, medici en economen?

2. Kunt u de leden van de SER en de WRR, die op dit moment werken aan een advies over de betaalbaarheid van de zorg, vragen om deze oproep mee te nemen in hun onderzoek? Zou u dit ook willen doen bij de leden van de commissie Repping?

3. Constateert ook u dat leefstijlgeneeskunde in belangrijke mate kan bijdragen aan klachtenreductie of zelfs remissie bij een breed spectrum van (dure) aandoeningen zoals darmziekten, hart- en vaatziekten astma, depressie, dementie en chronische ontstekingen?

4. Welke concrete stappen gaat het kabinet zetten om een omslag te bevorderen van diabeteszorg en medicalisering naar betere en goedkopere behandelvormen zoals curatieve leefstijlprogramma’s en demedicalisering voor (nieuwe) patiënten met diabetes type 2? Wanneer worden, naast de meer algemene GLI, curatieve leefstijlprogramma’s voor Diabetes type 2 vergoed vanuit het basispakket als zijnde interventie eerste keus?

5. Bent u ook van mening dat leefstijlprogramma’s kunnen leiden tot besparingen zoals genoemd in het artikel? Herkent u zich in de genoemde besparingen? Zo nee, waarom niet?

6. In hoeverre worden dergelijke besparingen meegenomen bij budgettaire besluiten van het kabinet? In hoeverre laten de huidige begrotingsregels extra uitgaven toe die op lange termijn leiden tot structurele besparingen? Wat zouden de gevolgen zijn van het bovengenoemde voorstel voor het zorgkader?

7. Is het kabinet bereid om de bovengenoemde besparingsopties mee te nemen in het project “Beleids- en uitvoeringsopties in Beeld” waar het ministerie van Financiën mee aan de slag gaat?

8. Is het kabinet bereid om in samenwerking met organisaties uit het veld een actieplan op te stellen waarmee negatieve prijsprikkels en onwenselijke markt- en budgetmechanismen worden aangepakt ten behoeve van preventieve en curatieve leefstijlinterventieprogramma’s bij onder andere diabetes type 2?

9. Is het kabinet bereid om het budget voor leefstijlinterventies structureel te verhogen, gezien de stijging van het aantal patiënten met diabetes en overgewicht en de return of investment van deze investering? Zo ja, per wanneer en met welk bedrag? Zo nee, waarom niet?

10. Kunt u aangeven welke concrete acties zijn ondernomen om voeding en leefstijl, vanuit preventief en curatief perspectief, in (vervolg)opleidingen en regulier werkproces te verankeren, zoals afgesproken in de hoofdlijnenakkoorden van de medisch specialisten, huisartsen en wijkverpleegkundigen?

11. Welke mogelijkheden ziet u om assertieve marketing van de farmacie additioneel aan te pakken, waardoor zorgprofessionals nog beter in staat worden gesteld de optimale keuze te kunnen maken ten behoeve van de patiënt? Deelt u de opvatting dat marketing van de farmacie vaak niet in het belang is van patiënt en arts, maar vooral van de aandeelhouders?

12. Herinnert u zich uw brief van 10 mei 2019 Betreffende “Betaalbaarheid van de zorg” , waarin u schrijft dat groei van zorgkosten vooral het gevolg is van zorginnovaties, kwaliteitsverbeteringen en toegenomen levensverwachting? Weet u zeker dat genoemde groei niet tevens te maken heeft met toename van ziekten waarbij leefstijlvariabelen een belangrijke risicofactor is, zoals de toename van obesitas, toename van stress en ongezonde voeding?

13. Bent u bekend met het feit dat zorgverzekeraar VGZ de professionele begeleiding vergoedt van leefstijlaanpassingen die leiden tot afname van het aantal diabetes type 2 patiënten? Kunt u de overige zorgverzekeraars wijzen op deze succesvolle aanpak en hen verzoeken in navolging van VGZ deze ook te vergoeden? En kunt u mogelijke belemmeringen die zorgverzekeraars hierin ervaren inventariseren en wegnemen?

14. Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden?

 

 

Het begin van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn.

Wim Tilburgs oprichter van Stichting Je Leefstijl als Medicijn heeft al in 2015 diabetes type 2 en morbide obesitas doorbroken. Sinds die tijd zet hij zich in ook andere mensen met leefstijlgerelateerde aandoeningen zoals  te ondersteunen. Met de stichting heeft hij als ambitie om binnen 3 jaar het aantal mensen met een leefstijlgerelateerde aandoening  met 100.000 te verminderen. Hier is hij tijdens een uitzending van Radio EenVandaag samen met professor Hanno Pijl van het LUMC en Dr Ir Ben van Ommen van TNO. Samen waren zij degenen die zich in hebben gezet voor de invoering van leefstijlgeneeskunde in Nederland.

 

​Wil jij leefstijltips maar ook meedenken over een gezonde, duurzame en vitale samenleving?

Het leefstijl Als Medicijn Platform zijn openbare groepen op Facebook en LinkedIn voor iedereen die mee wil praten en denken over een gezondere, duurzame en vitale samenleving. Word jij ook lid? Je bent van harte welkom.

Lid worden van de Facebookgroep
Leefstijl als Medicijn platform op LinkedIn

Sponsoring en Ondersteuning

Het sponsor bedrag tot nu toe: 4.115 Euro

steun het werk van de Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Help ons om het aantal mensen met diabetes type 2 en andere leefstijlgerelateerde aandoeningen terug te dringen.

Uw bijdrage is welkom op bankrekening nummer NL46RABO 0331 9175 13 of via onderstaande knop via geef.nl

Facebook pagina Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

De Facebook pagina Leefstijl als Medicijn / Lifestyle as Medicine brengt nieuws en wetenswaardigheden op het gebied van een gezonde leefstijl. Like deze pagina dan ben je altijd op de hoogte van wat er actueel is over het onderwerp leefstijl als medicijn.

Contact opnemen

Deze website is een initiatief van de stichting Je Leefstijl als Medicijn. Heb je vragen of opmerkingen dan kun je ons bereiken via e-mail [email protected] of via onderstaand formulier. Bellen of WhatsApp kan ook op nummer 06 42 44 22 25. Dit is het nummer van Wim Tilburgs, voorzitter van de stichting Je Leefstijl als Medicijn.

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

KvK nummer 72173653 RSIN 859015567

Bankrekening NL 46 RABO 0331 9175 13

Share This